Οδηγίες Χρήσης Συστημάτων GOVHUB

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης τ.μ. Ακινήτων προς τους ΟΤΑ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Αίτησης Απαλλαγής Δ.Τ. & Μείωσης Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Δημοτικού Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων Επιχειρήσεων